Tags
Author: Orion - Replies: 8 - Views: 4594
Ado İle DB oluşturuken ayni anda şiftrede vermek
Merhaba.
Aşağıdaki kodlama ile mdb veri tabanı oluşturuyorum.
Ancak birde şifresi olsun istiyorum.
Teşekkür ederim.Smile

Visual Basic
  1. Dim Cat As New ADOX.Catalog
  2. ' 1) Yeni Veritabanı oluşturuluyor
  3. Set Cat = New ADOX.Catalog
  4. Cat.Create "Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data Source=" & yol & ComboBox1.Value & ".mdb;"
  5. Set Cat = Nothing