A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: Taruz - Replies: 2 - Views: 3974
Kapat - Önceki Boyut - Simge Durumu Düğmelerini İptal Etme
[code=vba]Private Const GWL_STYLE = (-16)
Private Const WS_CAPTION = &HC00000
Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Private Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
Private Const WS_SYSMENU = &H80000
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOZORDER = &H4
Public Const SWP_FRAMECHANGED = &H20


Private Declare Function GetWindowLong _
Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal nIndex As Long _
) As Long

Private Declare Function SetWindow
Author: karahisari - Replies: 2 - Views: 721
komut düğmelerini toplu çalıştırmak
Hayırlı günler hocalarım, arkadaşlarım
access form üzerinde bulunan tüm komut düğmelerini bir komut düğmesi ile çalıştırmak mümkün mü örnekte detaylı açıklamada bulundum. makroda yapabiliriz miyiz yada kod ile mi yapabiliriz.
saygılarımla